#strasbourgeuroptimiste
tmt_photo
24 days ago
@J_Laas @the_real_jerome @SxbGG Très bon discours au #twapero_sxb, me suis fait un nouveau tatouage : #strasbourgeuroptimiste ! 🙃😉🤩
Hashtags